Datu apstrādes politika

PĀRZINIS

SIA “Nova Caeli, reģistrācijas Nr. 40203048853, adrese Dzirnavu iela 91 - 3, Rīga, LV-1011, ir autostāvvietu operators, kas nodrošina autostāvvietu uzraudzību un kontroli.

Šī datu apstrādes politika (turpmāk tekstā – Politika) izskaidro, kādā veidā SIA “Nova Caeli”  (turpmāk tekstā – SIA “Nova Caeli” vai mēs) apstrādā personas datus un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk- Regula).

SIA “Nova Caeli” iegūst  datus par autotransporta līdzekļa stāvēšanas laiku un valsts reģistrācijas numuru no autostāvvietu maksājumu un uzskaites pakalpojumu sniedzēja  SIA “Mobilly”, reģistrācijas numurs: 40003654405.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir datu: datuapstrade@novacaeli.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi, kā arī sazināties ar SIA “Nova Caeli” datu aizsardzības speciālistu.

 

KĀDUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀ SIA “NOVA CAELLI”?

 

Personas datu apstrādes procesi, mērķi un dati          

Līguma izpilde (lai nodrošinātu līguma izpildi):


 

Juridisks pienākums

 

DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Ja, neskatoties uz atgādinājumu, nebūsim saņēmuši samaksu par  autostāvvietu lietošanu, lai atgūtu samaksu par sniegto pakalpojumu un nodrošinātu līguma izpildi, mēs Jūsu personas datus darīsim zināmus licencētiem parādu ārpus tiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs nesniegsim Jūsu personas datus trešajām personām, ja tas nebūs nepieciešams autostāvvietas lietošanas līguma izpildei vai mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai. Ja Jūsu personas datu izsniegšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros pamatoti pieprasīs valsts  iestādes, mēs sniegsim pieprasīto informāciju.

TREŠĀS VALSTIS

 Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo Latvijas Republikas normatīvo  aktu prasībām (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā Latvijas Republikas spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus.

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim. Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

·   personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

·   personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;

·   datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

 

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

 

Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus SIA “Nova Caeli” apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “Nova Caeli”, reģistrācijas numurs: 40203048853, Rīgā, Dzirnavu ielā 91-3, LV-1011 vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz e-pasta adresi: datuapstrade@novacaeli.lv.

 

Datu subjektam saistībā ar konkrēto personas datu apstrādi papildus ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

 

SIA “Nova Caeli” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

 

Pretenziju gadījumā datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Elijas iela 17, Rīgā, LV-1050.

 

AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanā.