Autostāvvietas GE lietošanas noteikumi

I.        VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

1. Šī autostāvvieta (Autostāvvieta) ir privātīpašums. Autostāvvietā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus (Transportlīdzekļi) ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Autostāvvietas lietošanas noteikumu (Noteikumi) ievērošanas kontroli veic SIA “Nova Caeli”, reģistrācijas Nr. 40203048853, adrese Dzirnavu iela 91 - 3, Rīga, LV-1011 (Operators).

           

2. Noteikumi, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums par Autostāvvietas lietošanu tiek noslēgts ar brīdi, kad Transportlīdzekļa lietotājs novieto Transportlīdzekli Autostāvvietā, tādējādi izsakot gribu saistīties.

 

3. Autostāvvietu par maksu saskaņā ar  norādīto tarifa likmi, izņemot Transportlīdzekļiem ar abonementiem (Atļaujas), drīkst lietot katru dienu laikā no 00:00 līdz 24:00. 

 

4. Transportlīdzekļiem ar Atļaujām Autostāvvietas lietošanas režīms un maksa par Autostāvvietas lietošanu noteikta saskaņā ar līgumiem, kas rakstveidā noslēgti par Autostāvvietas lietošanu.

 

5. Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums izbraukt Transportlīdzekli no Autostāvvietas līdz apmaksātā laika beigām - Autostāvvietas lietošanas tiesību termiņa beigām. Ja Transportlīdzekļa lietotājs neizbrauc Transportlīdzekli no Autostāvvietas, tad uzskatāms, ka Transportlīdzekļa lietotājs atkārtoti izsaka gribu lietot Autostāvvietu un noslēdz jaunu līgumu par Autostāvvietas lietošanu. 

 

6. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, ievērojot šos Noteikumus, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem Autostāvvietas lietotājiem.

 

7. Autostāvvietas lietošanas laika kontrole tiek realizēta ar tehniskajiem līdzekļiem, tajā skaitā ar videokamerām, reģistrējot Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus (iebraucot Autostāvvietā un izbraucot no tās) un veicot Autostāvvietas lietošanas laika uzskaiti.

 

8. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskos līdzekļus (foto iekārtas vai videoiekārtas), un Operatora pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. 

 

9. Operatoram  ir tiesības piemērot soda naudu EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro) apmērā, par ko tiek izrakstīta soda kvīts, ja Autostāvvieta tiek lietota, pārkāpjot Noteikumu 6. punkta prasības.

 

10. Ja Transportlīdzekļa lietotājs nav veicis priekšapmaksu par Autostāvvietas lietošanu atbilstoši šo Noteikumu 16.punktam, saistību izpildes nolūkos Operators drīkst veikt normatīvajos aktos pieļaujamās darbības parādu atgūšanai, izmantojot ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus. Šajā gadījumā papildus maksai par autostāvvietu ir jāmaksā maksa par papildus administratīvajiem izdevumiem. Operators iegūst informāciju par transportlīdzekļa īpašnieku CSDD datubāzē un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko datu reģistrā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

 

11. Noteikumu 6.punkta pārkāpumu gadījumos vai ilgstošu pārkāpumu (ilgst vairāk par 24 stundām) gadījumos  Operatoram ir tiesības veikt Transportlīdzekļa pārvietošanu vai, pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736. pantu, izlietot aizturējuma tiesības. Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas sedz Transportlīdzekļa lietotājs. Transportlīdzekļa aizturējuma tiesību izlietojums tiek pārtraukts pēc piemērotās soda naudas samaksas.

 

12. Autostāvvietu vietas, kuras apzīmētas ar 942. ceļa apzīmējumu, ir paredzētas personām ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, bet tajās par auto novietošanu jāveic samaksa saskaņā ar autostāvvietas tarifa likmi. Tikai ar 942. Ceļa apzīmējumu apzīmētas vietas nedod tiesības stāvvietu izmantot bez maksas.  

 

13. Izmantojot  Mobilly lietotni vai nosūtot mobilo tālruņu īsziņu uz +1859, Transportlīdzekļa lietotājam jāievēro SIA “Mobilly” maksājumu pakalpojumu noteikumi. 

 

14. Operatora datu apstrādes politika ir pieejama Operatora mājaslapā http://www.novacaeli.lv

 

15. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa un tajā esošā īpašuma drošību.

 

II.       APMAKSAS KĀRTĪBA

 

16. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot Autostāvvietu par maksu uz patstāvīgi izvēlētu laiku, samaksājot priekšapmaksu atbilstoši Autostāvvietā noteiktajai tarifa likmei. Priekšapmaksa maksājama uzsākot Autostāvvietas lietošanas laika apmaksu, izmantojot SIA “Mobilly” mobilo lietotni  (“Mobilly lietotne”) vai nosūtot mobilo tālruņu īsziņu uz +1859.

 

17. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot Autostāvvietu līdz brīdim, kad Transportlīdzekļa lietotājs nosūta paziņojumu par Autostāvvietas lietošanas izbeigšanu, izmantojot Mobilly lietotni vai nosūtot mobilā tālruņa īsziņu uz +1859.

 

18. Gadījumā, ja Transportlīdzekļa lietotājs izbrauc no Autostāvvietas bez apmaksas veikšanas, viņam ir iespēja veikt pēcapmaksu interneta vietnē www.mpay.lv  ne vēlāk kā 72 stundu laikā no izbraukšanas brīža.