Autostāvvietas RG lietošanas noteikumi

AUTOSTĀVVIETAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Šī autostāvvieta (Autostāvvieta) ir privātīpašums. Autostāvvietā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus (Transportlīdzekļi) ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Autostāvvietas lietošanas noteikumu (Noteikumi) ievērošanas kontroli veic SIA “Nova Caeli”, reģistrācijas Nr. 40203048853, adrese Dzirnavu iela 91 - 3, Rīga, LV-1011 (Operators).

2. Noteikumi, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums par Autostāvvietas lietošanu tiek noslēgts ar brīdi, kad Transportlīdzekļa lietotājs novieto Transportlīdzekli Autostāvvietā, tādējādi izsakot gribu saistīties.

3. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot Autostāvvietu par maksu uz patstāvīgi izvēlētu laiku, samaksājot maksu saskaņā ar tarifa likmi, kas norādīta uz informatīvajām zīmēm Autostāvvietā un uzstādītā kases automāta (Automāts), vai veicot pēcapmaksu saskaņā ar pēcapmaksas tarifikāciju. Apmaksa veicama vienā no šādiem veidiem:

3.1. veicot maksājumu un ievadot Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru Automātā, vai

3.2. uzsākot Autostāvvietas lietošanas laika apmaksu, izmantojot SIA “Mobilly” mobilo lietotni (“Mobilly lietotne”) vai nosūtot mobilo tālruņu īsziņu uz +1859;

3.3. veicot pēcapmaksu interneta vietnē www.mpay.lv.

4. Transportlīdzekļu lietotāji, kuri iegādājušies abonementu interneta vietnē mans.mpay.lv ir tiesīgi lietot Autostāvvietu saskaņā ar konkrētā abonementa lietošanas noteikumiem.

5. Tirdzniecības centra “Galleria Rīga” (Galleria Rīga) nomnieku piegādātājs no plkst. 8:00 līdz plkst. 10:30, ir tiesīgs lietot Autostāvvietu vienu stundu dienā bez maksas, ja piegādātājs reģistrē Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru elektroniskās reģistrācijas sistēmā (Elektroniskās reģistrācijas sistēma), kas atrodas Galleria Rīga apsardzes telpās. Galleria Rīga nomnieku piegādātājam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura reģistrāciju Elektroniskās reģistrācijas sistēmā un ievērot tajā norādīto Autostāvvietas lietošanas laiku.

6. Ja tiesības lietot Autostāvvietu bez maksas netiek piešķirtas, Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs Elektroniskās reģistrācijas sistēmā netiek reģistrēts, vai ja Transporta līdzekļa lietotājs nav iegādājies abonementu interneta vietnē mans.mpay.lv, Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums veikt apmaksu saskaņā ar šo Noteikumu 3.punktu.

7. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot Autostāvvietu:

7.1. līdz Automātā apmaksātā un norādītā Autostāvvietas lietošanas tiesību termiņa beigām;

7.2. līdz Elektroniskās reģistrācijas sistēmā norādītā Autostāvvietas lietošanas tiesību termiņa beigām;

7.3. līdz brīdim, kad Transportlīdzekļa lietotājs nosūta paziņojumu par Autostāvvietas lietošanas izbeigšanu, izmantojot Mobilly lietotni vai nosūtot mobilā tālruņu īsziņu uz +1859.

8. Gadījumā, ja Transportlīdzekļa lietotājs veic priekšapmaksu par Autostāvvietas lietošanu, Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums izbraukt ar Transportlīdzekli no Autostāvvietas ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc apmaksātā Autostāvvietas laika beigām. Ja Lietotājs neizbrauc ar Transportlīdzekli no Autostāvvietas, tad uzskatāms, ka Lietotājs atkārtoti izsaka gribu lietot Autostāvvietu un noslēdz jaunu līgumu par Autostāvvietas lietošanu.

9. Autostāvvietas lietošanas laiku Operators kontrolē ar Autostāvvietā uzstādītajām videokamerām, reģistrējot Transportlīdzekļu numurus (iebraucot Autostāvvietā un izbraucot no Autostāvvietas) un uzskaitot Autostāvvietas lietošanas laiku.

10. Gadījumā, ja Transportlīdzekļa lietotājs izbrauc no Autostāvvietas bez apmaksas veikšanas, viņam ir iespēja veikt pēcapmaksu interneta vietnē www.mpay.lv ne vēlāk kā 72 stundu laikā no izbraukšanas brīža.

11. Ja Maksa par Autostāvvietu nav samaksāta saskaņā ar šo Noteikumu 10.punktu, Operators sagatavo un nosūta Transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam) rēķinu. Šajā gadījumā papildus Maksai par Autostāvvietu ir jāmaksā maksa par darījuma apstrādi un rēķina piegādi (Papildu maksa). Papildu maksa norādīta Autostāvvietā uzstādītajās informatīvajās zīmēs. Maksa par Autostāvvietu un Papildu maksa jāmaksā saskaņā ar Operatora izrakstīto rēķinu.

12. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, ievērojot šos Noteikumus, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem Autostāvvietas lietotājiem.

13. Operatoram ir tiesības piemērot soda naudu EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro) apmērā par kārtības neievērošanu Autostāvvietā. Soda nauda tiek apmaksāta saskaņā ar Operatora izrakstītu rēķinu.

14. Noteikumu 13.punkta pārkāpumu gadījumos vai ilgstošu pārkāpumu (ilgst vairāk par 24 stundām) gadījumos Operatoram ir tiesības veikt Transportlīdzekļa pārvietošanu vai, pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736. pantu, izlietot aizturējuma tiesības. Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas sedz Transportlīdzekļa lietotājs. Transportlīdzekļa aizturējuma tiesību izlietojums tiek pārtraukts pēc piemērotās soda naudas samaksas.

15. Izmantojot Mobilly lietotni vai nosūtot mobilo tālruņu īsziņu uz +1859, Transportlīdzekļa lietotājam jāievēro SIA “Mobilly” maksājumu pakalpojumu noteikumi.

16. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskos līdzekļus (foto iekārtas vai videoiekārtas), un Operatora pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem.

17. Operatora datu apstrādes politika ir pieejama Operatora mājaslapā http://www.novacaeli.lv.

18. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa un tajā esošā īpašuma drošību.

19. Reklāmas materiālu piedāvāšana vai to reklamēšana, preču izplatīšana, ierīču, kas atskaņo reklāmas audio materiālus vai piekabju ar reklāmas materiāliem izvietošana bez iepriekšējas vienošanās ar Operatoru ir aizliegta. Par reklāmas izvietošanu autostāvvietā bez saskaņojuma var tikt piemērota soda nauda EUR 500,00 (pieci simti eiro) apmērā.